Warunki Zakupu

Zamawiając bilet Nabywca wyraża zgodę na zbieranie i przechowywanie jego danych osobowych po ich wprowadzeniu do systemu Abilet.pl.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Nabywców są przetwarzane przez właściciela systemu Abilet.pl – firmę ABI PLUS z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Zamkowa 7/4a. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy

* realizacji zamówienia, a także
* jeśli Nabywca wyrazi zgodę, celem informowania o nowych ofertach.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie internetowej (przycisk Zmień), każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

* Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)

* Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

* Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Loading...