SPONSOR PORTALU Milenium zakłady bukmacherskie

Regulamin zakupów w sklepie internetowym abilet.pl

1. Regulamin określa zasady składania zamówień, rezerwacji, sprzedaży przez Krzysztofa Frejmana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABI PLUS KRZYSZTOF FREJMAN z siedzibą w Zielonej Górze (65-086), przy ulicy Zamkowej 7/4a, wpisanego do CEIDG, NIP: 9291241746, adres e-mail: [email protected], nr telefonu 68 320 20 60, zwanego dalej Sprzedawcą za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem http://abilet.pl/, zwanego dalej Sklepem. 


2. Poprzez Sklep, możliwy jest zakup biletów wstępu na wszystkie wydarzenia, których lista prezentowana jest na stronie Sklepu.


3. Przed zakupem biletu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, jak również z regulaminem wydarzenia zamieszczonym przez organizatora wydarzenia na stronie wskazanej przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu oraz dokonać ich akceptacji.


4. Kupujący potwierdza zapoznanie się z postanowieniami poszczególnych regulaminów oraz ich akceptację poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia.


5. Warunkiem wejścia na wydarzenie jest okazanie zakupionego biletu oraz stosowanie się do innych postanowień zawartych w regulaminie danego wydarzenia, o którym mowa w pkt. 3 regulaminu.


6. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.


7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do biletów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), zwanej dalej kodeks cywilny lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.


8. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Kupujący jest informowany podczas składania przez niego zamówienia.


9. Do wartości zamówienia może zostać doliczona opłata systemowa wyrażająca się w odpowiednim procencie ceny zakupu biletu na wydarzenie. O wysokości opłaty serwisowej oraz wartości całego zamówienia Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem przez niego zamówienia, zgodnie z pkt 14.


10. Wszystkie informacje tekstowe, graficzne znajdujące się na stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.


11. Czas dostępności biletów na poszczególne imprezy uzależniony jest od decyzji organizatora wydarzenia.


12. W celu dokonania zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać rejestracji. Realizacja zamówień odbywa się po zarejestrowaniu i prawidłowym wypełnieniu przez Kupującego formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania określoną na stronie Sklepu.


13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia. Czas ten może ulec zmianie, wówczas określone to zostanie w opisie wydarzenia


14. Zatwierdzenie zamówienia poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia zwrotu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i wysłanie zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.


15. Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje, na wskazany przez niego adres poczty e-mail, potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży towarów z Kupującym.


16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że bilety są dostępne u organizatorów wydarzeń. W przypadku niedostępności biletów lub części biletów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji, np. poprzez częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zamianę na inny bilet.


17. W przypadku, gdy organizator wydarzenia przewidzi możliwość umieszczenia na bilecie wizerunku Kupującego oraz wykorzystania tego wizerunku przez Sprzedawcę i organizatora wydarzenia do promocji wydarzenia, Kupujący ma możliwość po zarejestrowaniu się, podczas wypełniania formularza zamówienia przesłania fotografii (15 MB) za pośrednictwem Sklepu.


18. W formularzu zamówienia Kupujący przyporządkuje przesyłaną fotografię do konkretnego biletu.


19. Przesłanie fotografii jest dobrowolne. Nie każda fotografia zostanie wykorzystana do promocji wydarzenia. Wyboru fotografii, które zostaną wykorzystane do promocji wydarzenia dokonuje komisja stworzona przez Sprzedawcę i organizatora wydarzenia.


20. Aby przesłać fotografię za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest wyrażenie zgody na:


1) nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Kupującego przez Sprzedawcę, w celu wytworzenia i sprzedaży biletu/ów na wydarzenie, przy czym zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie; wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne; zgoda obejmuje jej przeniesienie w ww. zakresie i celach na organizatora wydarzenia; odwołanie zgody może skutkować ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym Sprzedawcy oraz organizatora wydarzenia wobec Kupującego;


2) zgodę na nieodpłatne udzielenie Sprzedawcy i organizatorowi wydarzenia licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do korzystania z przesłanej za pośrednictwem Sklepu fotografii, w sposób i na zasadach określonych w pkt 1 niniejszego ustępu, na następujących polach eksploatacji:

      

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką    cyfrową),

      

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

   

c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a    także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;    odwołanie zgody może skutkować ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym Sprzedawcy oraz organizatora wydarzenia wobec    Kupującego;


21. Kupujący wyraża zgody, o których mowa w ust. 19 niniejszego regulaminu poprzez odhaczenie właściwych rubryk w formularzu zamówienia. 


22. Fotografie mogą być przesyłane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. W przypadku małoletnich dzieci, wszelkie prawa w ich imieniu wykonują ich prawni opiekunowie. 


23. Kupujący przesyłający fotografie zobowiązany jest być autorem fotografii lub posiadać prawa autorskie do przesłanej fotografii. 


24. Sprzedawca informuje, że przesyłając fotografie należy pamiętać, iż rozpowszechnianie (publikowanie) wizerunku innych osób przedstawionych na fotografii bez ich zgody jest naruszeniem prawa.


25. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Sprzedawcę lub organizatora wydarzenia w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Sprzedawcy lub organizatorowi wydarzenia zgody na wykorzystanie wizerunku lub licencji na korzystanie z przesłanych fotografii. Jeżeli po wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku lub udzieleniu licencji ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Kupujący zobowiązuję się zwolnić Sprzedawcę oraz organizatora wydarzenia ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Sprzedawcy oraz organizatorowi wydarzenia z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Sprzedawcy lub organizatora wydarzenia  — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.


26. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na poszczególne bilety, aż do wyczerpania się zapasów.


27. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie przez Sprzedawcę powiadomiony.


28. Kupującemu przysługuje prawo wyboru sposobu płatności za bilet: poprzez wykorzystanie jednej z dostępnych form płatności elektronicznych (dniem dokonania płatności za bilet jest dzień wpływu środków na rachunek PayU Spółka Akcyjna), osobiście, chyba że w przypadku danej imprezy zostanie wskazany tylko jeden sposób dokonywania płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zawarciem umowy w drodze informacji zamieszczonej na stronie Sklepu oraz podczas składania zamówienia.


29. Rezerwacja biletów dostępna będzie wyłącznie w przypadku imprez, których organizator dopuścił możliwość rezerwacji biletów, w czasie określonym przez organizatora. W przypadku dopuszczenia rezerwacji biletów, Kupujący będzie mógł zarezerwować bilet online, w celu późniejszego zakupu biletu poprzez wybrany Autoryzowany Punkt Sprzedaży wskazany na stronie www.abilet.pl zwany dalej APS, w którym nabywca zapłaci gotówką i odbierze bilet. Rezerwacja będzie płatna na zasadach i zgodnie ze stawkami wskazanymi na stronie www.abilet.pl w zakładce „Cennik usług i dostaw dodatkowych” poprzez wysłanie wiadomości SMS PREMIUM. Kupujący wyraża zgodę na dodatkową płatność za rezerwację biletu poprzez odhaczenie w formularzu rezerwacji.


30. Kwota należności wynikającej z rezerwacji biletu zostanie pobrana przez operatora GSM i widoczna na wystawionej przez niego fakturze. Punkt 27 regulaminu stosuje się odpowiednio.


31. Opłacona rezerwacja ważna jest 24 godziny od momentu jej złożenia. W tym czasie wybrane bilety powinny być odebrane i opłacone w wybranym APS.


32. Transakcja nieopłacona w terminie 24 h od dnia złożenia rezerwacji w systemie zostanie automatycznie anulowana.


33. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zakupionych biletów: przesyłkę krajową listem poleconym priorytetowym, przesyłkę kurierską krajową, dostarczenie do paczkomatu, odbiór osobisty przed imprezą w miejscu imprezy 1 godzinę przed i 15 minut po rozpoczęciu imprezy, odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy z wyłączeniem dnia imprezy, bądź w wybranym APS z zastrzeżeniem, iż wymienione powyżej formy dostawy dotyczą biletów innych niż elektroniczne. W dniu wysyłki biletów do nabywcy wysyłany jest mail potwierdzający jej nadanie.


34. Nabywca ma możliwość zakupu biletu elektronicznego w dwóch wariantach:
     1) ABILET.MMS – bilet dostarczony będzie Kupującemu poprzez wiadomość MMS, na wskazany przez niego numer telefonu                           komórkowego, z zastrzeżeniem, że na jeden numer telefonu można otrzymać tylko jeden bilet;
     2) ABILET.PRINT – Kupujący drukuje bilet z serwisu abilet.pl na własnej drukarce.
     W przypadku wyboru którejkolwiek z powyższych form zakupu biletu elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją postępowania           przy zakupie realizowanym tą drogą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.


35. Dostępność oferowanych form dostawy biletu jest uzależniona od czasu jaki pozostał od dnia zakupu biletu do dnia imprezy.


36. Bilety będą dostarczane Kupującemu za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostawy biletu zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zakupionego biletu. Czas i koszty dostawy biletu uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy biletu i określone regulaminem operatora wybranego przez Kupującego, spośród operatorów udostępnionych przez serwis. Kupujący wyraża zgodę na dodatkową płatność za dostawę biletu poprzez odhaczenie w formularzu zamówienia.


37. Celem dokonania zakupów konieczne jest podanie niezbędnych danych, umożliwiających dokonanie płatności i wysyłki zakupionych biletów, poprzez wypełnienie formularza online. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.


38. Ewentualne zwroty biletów, przyjmowane będą wyłącznie w przypadku odwołania imprezy oraz zmiany daty lub miejsca odbycia imprezy. Bilety tradycyjne wysłane pocztą lub kurierem - należy odesłać, w miarę możliwości, wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie Sklepu. Nie ma potrzeby zwrotu biletów wydrukowanych w domu. Należność za te bilety zostanie zwrócona na rachunek, z którego zostały opłacone lub inny wskazany przez Kupującego sposób. Bilety zakupione w APS należy zwrócić w punkcie ich zakupu w miarę możliwości wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura).


39. Bilety wysłane pocztą lub kurierem, nie odebrane i zwrócone do Sprzedawcy będą ponownie wysłane według wyboru Kupującego pocztą lub kurierem, według stawek ujętych w cenniku dostaw i usług dodatkowych, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Kupującego oraz opłaceniu przez Kupującego kosztów nieskutecznej i ponownej dostawy. Opłat można dokonać gotówką w siedzibie sprzedawcy lub poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę, który skontaktuję się po zwrocie mailowo z Kupującym poprzez adres podany przy rejestracji.


40. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta, biorąc pod uwagę, że Sprzedawca świadczy usługi związane z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, a w umowie oznaczany jest dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 cytowanej ustawy.


41. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć zakupiony towar bez wad.


42. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres ul. Zamkowa 7/4a, 65-086 Zielona Góra.


43. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie lub wypełnić znajdujący się na stronie Sklepu formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem, w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: ul. Zamkowa 7/4a, 65-086 Zielona Góra. W oświadczeniu/formularzu reklamacji Kupujący wskazuje: imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.


44. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.


45. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca.


46. W przypadku gdy zamówiony i zapłacony bilet nie zostanie dostarczony do Kupującego do dwóch dni przed rozpoczęciem imprezy prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą w godzinach pracy. Dane kontaktowe oraz godziny pracy znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.abilet.pl.


47. Prosimy o dokładne wypełnianie formularzy i przemyślane zakupy.


48. Przy kontakcie mailowym lub telefonicznym prosimy o podanie numeru zamówienia.


49. Podanie przez Kupującego danych osobowych odpowiednio podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia jest dobrowolne. Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę w celu rezerwacji, realizacji umowy sprzedaży, powierzania ich do przetwarzania organizatorowi wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet oraz, w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostawy, podmiotom trudniącym się dostarczaniem towarów, z tym że zakres tych powierzeń nie może wykraczać poza dane konieczne odpowiednio dla realizacji wydarzenia, na które sprzedawany jest bilet i dostarczenia towaru Kupującemu. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. Administratorem bazy danych osobowych Kupującego w Sklepie jest Sprzedawca. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1030 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Każdy zarejestrowany w Sklepie Kupujący ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ich poprawiania poprzez stronę internetową www.abilet.pl albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Kupującego. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.abilet.pl. Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym  w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.


50. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący, tj. w formacie html.


51. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
     1) własny adres e-mail, który wymagany jest do założenia konta w Sklepie,
     2) zainstalowane na komputerze najnowsze wydanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader,
     3) własna drukarka, w przypadku wyboru dostawy biletów w formie ABILET.PRINT,
     4) telefon komórkowy z dostępem do internetu, w przypadku wyboru dostawy biletów w formie ABILET.MMS;
     5) ewentualnie wskazać co jest potrzebne do przesłania fotografii


52. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.


53. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie Sklepu.


54. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.).