Fedcup by BNP Paribas

Regulamin sprzedaży biletów

Posiadacz biletu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania warunków i zasad ustalonych i wymaganych przez Polski Związek Tenisowy (PZT) - organizatora meczu tenisowego FedCup by BNP Paribas (dalej „Impreza”).
 
 1. Bilet uprawnia posiadacza do wstępu na imprezę, jest niezbywalny i nie może być przedmiotem odsprzedaży. PZT zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy, z podaniem przyczyny lub bez, dokonując zwrotu sumy, na jaką opiewa bilet. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren, gdzie odbywa się Impreza. Po opuszczeniu terenu Imprezy nie uprawnia do ponownego wstępu.
 2. Posiadacz biletu przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Sprzedaż biletów na Imprezę ma skutek ostateczny. Nie ma możliwości zwrotu czy wymiany biletu. Posiadacz biletu ponosi odpowiedzialność za zgubienie, zmianę miejsca czy kradzież biletu.
 4. Bilety nie mogą być używane do celów reklamowych, promocyjnych (włącznie z konkursami i loteriami) czy innych celów handlowych.
 5.  Posiadacz biletu zgadza się na poddanie kontroli osobistej (sprawdzenie) lub/i konfiskatę zabronionych do wnoszenia na Imprezę przedmiotów. Zabronione przedmioty to m.in. butelki, puszki, napoje alkoholowe, aparaty fotograficzne o ogniskowej powyżej 300 mm, kamery i inne urządzenia rejestrujące obraz w jakości pozwalającej na transmisję, parasole oraz świece/bomby dymne/sztuczne ognie. Osoby pod wpływem alkoholu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.
 6.  Posiadaczowi biletu zabrania się wnoszenia jakichkolwiek materiałów politycznych, promocyjnych czy reklamowych lub znaków, które mogłyby być widziane przez innych uczestników Imprezy.
 7.  Posiadaczom biletów zabrania się dystrybuowania ulotek czy innych materiałów lub sprzedawania czy dystrybuowania towarów na terenie imprezy.
 8. Posiadacz biletu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.
 9. Data i czas imprezy mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób poza sumą na jaką opiewa bilet.
 10. Zabrania się posiadaczom biletów i widzom zbierania, rozpowszechniania, przekazywania z miejsca Imprezy wyników i innych statystyk w trakcie rozgrywania meczu (od jego początku do zakończenia) do celów komercyjnych lub hazardu.
 11. Wejście na imprezę jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu. 

Ticket Terms and Conditions
 
The following terms and conditions of the ticket sale must be printed on all tickets produced for the Event, and must be on display at all points of sale. The Promoter / National Association must submit any additions or changes to these terms and conditions to ITF for review and approval. The Ticket Holder hereby agrees to comply with the terms and conditions set forth herein and required by (name of the Promoter / National Association of the Event) (hereafter “PM”) of the (official event title).
 
 1. This ticket is a personal revocable licence, is not transferable and may not be resold. The PM reserves the right to revoke the licence granted by this ticket, with or without cause, by refunding the purchase price. No pass-outs or re-admittance are allowed.
 2. The Ticket Holder assumes all risks and dangers incidental to attendance at the Event, whether occurring prior to, during, or after a session.
 3. All ticket sales for the Event are final, without refund or exchange. The Ticket Holder is responsible for lost, misplaced or stolen tickets.
 4. Tickets may not be issued for advertising, promotional (including contests and sweepstakes) or other trade purposes.
 5. The Ticket Holder consents to careful search and inspection for and/or confiscation of prohibited items. Prohibited items include, but are not limited to: bottles, cans, alcoholic beverages, signs, broadcast quality video/motion picture cameras and recorders, camera lenses exceeding 300mm in focal length, umbrellas, fireworks and smoke bombs. Persons under the influence of alcohol will not be permitted to enter the licenced premises.
 6. The Ticket Holder must not carry into the licenced premises any political, promotional or advertising material or signage which can be seen by others at the Event.
 7. Ticket Holders are not permitted to distribute literature or other materials or to sell or distribute merchandise at the licenced premises.
 8. By entering the Event venue, the Ticket Holder consents to being photographed, filmed and recorded in or around the Event venue. The Ticket Holder grants irrevocable permission to the PM, its assignees, licensees, commercial partners and media agencies to use in their sole discretion any such film, image or recording, (including the Ticket Holder’s voice, image and likeness), for any purpose including broadcasting and commercial purposes without compensation or further notice.
 9. The date and time of any Event session is subject to change without notice. In the event of cancellation, any processing and handling fees are not refundable.
 10. If any dispute arises regarding a ticket or attendance at the event, the holder agrees to submit The dispute to binding arbitration in (Place of the Competition) in accordance with the rules of the Arbitration Association of (Host Country).
 11. No ticket holder or spectator may collect, disseminate, transmit, publish or release from the grounds of the tie any match scores or related statistical data during match play (from the commencement of a match until its conclusion) for any commercial or gambling purposes.
Loading...