Enea Zastal BC Zielona Góra vs Suzuki Arka Gdynia

Ceny biletów:
Sektory: E3, R11, R12
Bilety w cenach: normalny – 62,00 zł / ulgowy – 50,00 zł

Sektory: E2, E4, R1, R10
Bilety w cenach: normalny – 46,00 zł / ulgowy – 34,00 zł

Sektory: A2, E1, E5, J1, L3
Bilety w cenach: normalny – 37,00 zł / ulgowy – 26,00 zł

Sektory: B1, B2, D1, D2, F1, F2, H1, H2, R3, R7, R9
Bilety w cenach : normalny – 35,00 zł / ulgowy – 24,00 zł

Sektory: C1, C2, C3, G1, G2, G3, K1, K2, L2, L4, L5
Bilety w cenach: normalny – 24,00 zł / ulgowy – 13,00 zł

Sektor R8 - przeznaczony dla klubu kibica
Sektory R4, R5, R6 – wyłączone ze sprzedaży biletów

Sektor rodzinny: R2
Bilet rodzinny obowiązuje w przypadku dzieci do lat 16, bilety rodzinne można kupować wyłącznie w klubie (Sklep Kibica ul. Św. Cyryla i Metodego 10)  oraz w punkcie sprzedaży Abilet.pl w Filharmonii Zielonogórskiej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 10.

Bilety w opcji 2+1 (opiekunowie + dziecko): 66,00 zł
Bilety w opcji 2+2 (opiekunowie + dwoje dzieci): 80,00 zł

Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, uczniom i studentom do 25 lat oraz emerytom i rencistom po okazaniu przy wejściu na halę odpowiednich dokumentów.

Przedsprzedaż biletów będzie zakończona 1,5 godziny przed rozpoczęciem meczu. Cena biletów wzrośnie wówczas o 5 zł.
Sprzedaż w recepcji Centrum Rekreacyjno-Sportowego rozpocznie się na 1 godzinę przed meczem. 


Osobom niepełnosprawnym poruszającym się wózkach inwalidzkich przysługuje darmowy bilet wstępu, ich opiekunom przysługują specjalne bilety ulgowe w cenie 20,00 zł. Bilety do odbioru w klubie (Sklep Kibica ul. Św. Cyryla i Metodego 10) oraz w punkcie sprzedaży Abilet.pl w Filharmonii Zielonogórskiej przy Placu Powstańców Wielkopolskich 10. Ilość miejsc ograniczona.

Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli biletów.


W przypadku wystąpienia stanu epidemii i wprowadzeniem obostrzeń COVID, osoby które zakupiły karnet, będą zajmować miejsca wyznaczone przez klub.

Regulamin imprezy masowej
„Mecze koszykówki Enea Zastal BC Zielona Góra w rozgrywkach EBL oraz ENBL, mecze towarzyskie, zakończenie sezonu z kibicami” w sezonie 2022/2023r. odbywające się w hali CRS przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze".
Rozdział I
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w   Dz. U. z 2013r. poz. 612 z późniejszymi zmianami  (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie Kodeksu cywilnego.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy: Grono Sportowa Spółka Akcyjna.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Służby porządkowe - oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służ porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające.
Teren imprezy – oznacza wyznaczony teren znajdujący się na hali CRS w Zielonej Górze, 
Uczestnik imprezy – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

Rozdział II
Wstęp na Teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,
wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
wszelkiego rodzaju napojów w butelkach w puszkach  i kartonach (dopuszczalne napoje dla niemowląt do poj. 0,3ml, bez nakrętek),
wszelkiego rodzaju źródeł światła mogących oślepiać uczestników,
żywych zwierząt,
trąbek (vuvuzela),
zewnętrznego cateringu (tj. ciepłych posiłków typu Fast food, pizza, zestaw obiadowy),
bębnów, flag (tylko za zgodą organizatora).

Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu (przekraczającym 0,25%), środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb porządkowych, w tym Kierownika ds. bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Rozdział III
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
powołanie Kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego Służbami porządkowymi i organizującego pracę Służb porządkowych,
udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
zmianę miejsca Uczestnikowi imprezy na inne, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Organizator w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy jako punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:- pracownicy obsługi, Służby porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
- Służby porządkowe muszą być zapoznane z „Instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia” w miejscu i w czasie imprez masowych organizowanych na CRS w  Zielonej Górze ,oraz przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzania i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

Rozdział IV
Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że te osoby wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania do opuszczenia Imprezy,
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740, z późniejszymi zmianami),
ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie  zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.Rozdział V
1) Wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją zasad oraz obowiązujących przepisów prawa i wytycznych wydanych na podstawie aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2) Wstęp na teren imprezy odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji osoby obecnej na imprezie masowej w zakresie przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem, w tym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (lub jego pochodną) wywołującego chorobę COVID-19 i wszelkich z tego tytułu powikłań, w tym w oparciu o zrzeknięcie się ewentualnych roszczeń w stosunku do Grono SSA. W tym zakresie przebywanie na terenie imprezy odbywa się na własną odpowiedzialność.  
3) W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, a także inne mające zastosowanie przy imprezach masowych przepisy prawa, których poprzez wstęp na teren hali uczestnik imprezy masowej potwierdza.
4) Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania się w  zakresie noszenia maseczek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i regulaminami rozgrywek EBL lub ENBL. Organizator ma prawo kontroli realizacji tych wymogów.  
5) Organizator zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika imprezy masowej i odmowy wstępu osobom z temperaturą powyżej 38 stopni Celsjusza, a uczestnik imprezy masowej wyraża zgodę na taką czynność. 
6) Zabronione jest wnoszenie bagażu podręcznego na teren imprezy, a także udostępnianie depozytów.
7) Każda osoba wchodząca i przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na terenie obiektu przez Klub, zgodnie ze wskazaną w tych miejscach instrukcją (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego).
8) Uczestników imprezy masowej obowiązuje zakaz gromadzenia się w sektorach, w ciągach komunikacyjnych i innych strefach.
9) Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do zachowania na obiekcie dystansu  wymaganego aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i regulaminami rozgrywek EBL oraz ENBL, a także zajęcia miejsca wskazanego przez Organizatora. Powyższe nie dotyczy osób uczestniczących w imprezie masowej z dzieckiem poniżej 13. roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
10) Maksymalna liczba osób jednorazowo przebywających w toaletach odpowiada liczbie kabin toaletowych w danym zespole toalet. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przed każdą toaletą wymagana aktualnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnego
11) Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany do przestrzegania podanego przez Organizatora (np. na telebimie lub przez spikera) planu wyjścia z terenu imprezy.

Rozdział VI
Niniejszy Regulamin jest dostępny przy wejściach na imprezę masową.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Enea Zastal BC Zielona Góra vs Suzuki Arka Gdynia
Loading...