Enea Astoria Bydgoszcz vs MKS Dąbrowa Górnicza

Bilety:
30,00 zł - normalne
15,00 zł - ulgowe (Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej do lat 19, osobom niepełnosprawnym z stopniu znacznym, emerytom i rencistom po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki przy wejściu na imprezę)

1. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Koszykówki S.A., za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Ceny sprzedaży karnetów/ biletów umieszczane na stronie internetowej Klubu oraz na innych oficjalnych kanałach dystrybucyjnych zawierają podatek VAT. Ceny karnetów/biletów mogą ulec zmianie.
3. Klub definiuje poniższe typy karnetów:
VIP – miejsca na wyznaczonej trybunie VIP,
Ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania karnetu ma ukończony 3 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 19 roku życia, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym (w momencie zakupu oraz w dniu meczu należy posiadać ze sobą ważny dokument potwierdzający posiadane prawo do ulgi),
Normalne – dla pozostałych osób.
4. Dzieci, które w dniu Meczu nie ukończyły 3 roku życia uprawnione są do wejścia do Hali za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko nie posiada prawa do własnego miejsca siedzącego, a jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
5. Uczestnicy wchodząc do Hali są świadomi przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 oraz zrzekają się ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatora. W tym zakresie przebywanie w Hali odbywa się na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnik dokonując zakupu karnetów/biletów zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w związku z zakupem i korzystaniem z karnetów/biletów.
7. W trakcie imprezy masowej mają zastosowanie wszelkie powszechne przepisy państwowe dotyczące zasad postępowania w czasie trwania pandemii COVID-19, które Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do ich stosowania.
8. Uczestnik akceptuje obowiązek posiadania maseczki przy wejściu na Halę i zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca wyznaczonego na karnecie/bilecie oraz podczas poruszania się po Hali. Organizator oraz służby porządkowe mają prawo do kontroli realizacji tego wymogu. Uczestnik, który nie zastosuje się do powyższego obowiązku będzie musiał opuścić Halę.
9. Uczestnik zobowiązany jest poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk w miejscach  do tego wyznaczonych.
10. Uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na karnecie/bilecie.
11. Uczestnika obowiązuje zakaz gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych, przy barierkach i innych strefach. Organizator zaleca ograniczenie poruszania się po Hali do minimum.
12. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania dystansu 1,5 m. Wyjątkiem są osoby z dzieckiem poniżej 13 roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne poruszanie się po Hali oraz osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
13. Maksymalna liczba osób w toaletach nie może przekraczać liczby kabin toaletowych.
14. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania odstępu 1,5 m w kolejce przed wejściem do Hali.
Enea Astoria Bydgoszcz vs MKS Dąbrowa Górnicza
Loading...